กิจกรรม Like & Share & Comment & Check In ที่ฝั นดี ซิทตี้วิว กิจกรรมประจำเดือนมีนาาคม 2558 กิจกรรมประจา เดือนมนีาคม 58เฉพาะแฟนเพจเท่านั้น like & Share & Comment ลุ้น ห้อง suite พร้อมอาหารเช้า บริการถึงห้องพัก สำหรับ2 ท่าน กิจกรรมรอบที่1 เริ่ม 1-31 มนีาคม พ.ศ. 2558 ประกาศผลทางแฟนเพจวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558 ใช้สิทธิ์ ภายในวนั ที่12กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เท่านั้น ขอให้ทุกท่านโชคดีและอย่าลืมติดตามประกาศผลรางวลันะคะ กรุณาลงทะเบียนการรับสิทธพิิเศษผ่านกล่องข้อความในแฟนเพจ ภายในวันที่ 31นีาคม พ.ศ. 2558เวลา22.00 น. สงวนสิทธิห้ามเปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้เข้าพักและหากพ้นกำหนดการรลงทะเบียน ทางฝันดีซิทต้ีวิวขออนุญาตมอบรางวัลให้กับ ผู้โชคดีที่ได้ลำดับต่อไป..

promotion